Laddar

Den finansiella revolutionen

Den finansiella revolutionen, vilken följde med avregleringen av det svenska finansiella systemet under 1980-talet, har påverkat svensk ekonomi på ett genomgripande sätt under de senaste 20 åren. Vi har fortfarande ingen klar bild av hur omfattande detta inflytande har varit. Den bidrog i början av 1990-talet till en djup kris, vilken i sin tur gav upphov till en ny typ av stabiliseringspolitisk regim. Denna bygger på en självständig riksbank med målet att hålla låg inflation samt på begränsningar på det finanspolitiska handlingsutrymmet. Den finansiella revolutionen har också påverkat ägandet av företag i Sverige, spelreglerna för svenska politiker, skattesystemets utformning m m.

Aspekter på detta förlopp behandlas i skrifterna här nedan:

  • Kapitel 1 ”Den finansiella revolutionen, 90-talskrisen och inflationsmålet”, s 25-50 i
    På jakt efter nytt ankare. Från fast kronkurs till inflationsmål, SNS, 2003.
  • Vem skall äga Sverige? (”Who should own Sweden?”), SNS förlag, Kristianstad, 2002. Boken innehåller ett antal bidrag om konkurrensen mellan svenskt och utländskt ägande. Denna konkurrens har skärpts genom avskaffandet av de regleringar som tidigare hindrade utländskt ägande av svenska företag.
  • ”Det finansiella systemet och den ekonomiska tillväxten: Svenska erfarenheter 1834-1991″, (medförfattare Pontus Hansson), bilaga 5, s. 165-236, volym A, SOU 2000:11 (Finanssektorns framtid). Finansmarknadsutredningen, Stockholm, mars 2000.
  • ”Den finansiella marknaden och demokratin i Sverige”, sid 57-96 i Globaliseringen och demokratin, SOU 1999:56. (Demokratiutredningens skrift nr 22).
  • ”Finansiell stabilitet och utveckling”, s. 67-74 i Lennart Borg, red., De baltiska tigrarna. Den ekonomisk-politiska utvecklingen i Estland, Lettland och Litauen, SAF, Stockholm, 1998.
  • Se också Kapitel 12: ”Riksbankens politik 1945-1990. En krönika” samt kapitel 13: ”Kreditregleringarnas uppgång och fall” i Lars Werin, red., Från räntereglering till inflationsnorm. Det finansiella systemet och riksbankens politik 1945-1990, SNS förlag, Kristianstad, 1993.
  • ”Den finansiella avregleringen i Sverige” (Financial Deregulation in Sweden), Skandinaviska Enskilda Banken kvartalskrift 4, 1986.
  • Se även kapitel 27 i Klas Fregert och Lars Jonung ”Makroekonomi. Teori, politik och institutioner”, Studentlitteratur, 2003